วัดบุดดา
17 กรกฎาคม 2560

                             วัดบุดดา

        ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔ บ้านบางกระบือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกระบือ อำเภอ
เมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี สังกัดสงฆ์มหานิกาย ที่ดิน ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐๔
ไร่ ๓ งาน ๔๖ ตารางวา

อาณาเขต ทิศเหนือ       จดที่ดินเอกชน
              ทิศใต้           จดคลองชลประทาน
              ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
              ทิศตะวันตก   จดที่ดินเอกชน
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

    อุโบสถ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริม
เหล็กหลังคาจั่วซ้อน ๓ ชั้น  
    ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗
เป็นอาคารคอน
กรีตเสริมเหล็ก 

    กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นห้องแถวมีประมาณ ๓๐ ห้อง ศาลาอเนก
ประสงค์เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียวศาลา ๘ เหลี่ยม เป็นศาลา
ที่มีรูปทรงแปดเหลี่ยม เห็นกระจกรอบด้าน 
หลังคาเป็นทรงสูงล้อมรอบด้วยน้ำ
ด้านหน้ามี
พระพุทธรูปปางลีลาและปางอุ้มบาตร
     ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางโปรดสัตว์ขนาดหน้าตักกว้าง
๑ 
วาครึ่งสูง ๒ วาครึ่งปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปางอุ้มบาตร พระพุทธรูป
ปางลีลา พระสังกัจจายน์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย

    วัดบุดดา ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ คณะลูกศิษย์ของ
หลวงปู่บุดดา ถาวโร 
ซื้อที่ดินถวาย พระศุภรัตน์ ฐิตธมฺมปาโล เพื่อสร้าง
สำนักปฎิบัติธรรมหลวงปู่บุดดา ถาวโร จำนวน ๙ ไร่เศษ ณ ตำบลบางกระบือ 
อำเภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี 
    ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ เขตวิสุง
คามสีมา กว้าง ๗๐ 
เมตร ยาว ๗๐ เมตร

     เจ้าอาวาส พระอธิการศุภรัตน์ ฐิตธมฺมปาโล 

/data/content/150/cms/achikopuz189.jpg

/data/content/150/cms/abfghinr1359.jpg

/data/content/150/cms/fghilotwxy14.jpg