วัดเสาธงทอง
26 พฤศจิกายน 2561

/data/content/468/cms/abdfgklv3458.jpg

วัดเสาธงทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแข้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๘๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินของนายเซี๊ยะ
ทิศใต้ จดที่ดินของนายเจียก
ทิศตะวันออก จดคลองส่งน้ำชลประทาน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๐๓๙ ,๑๒๑๘๕

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๔.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑.๖๐ เมตร ยาว ๓๓.๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖
หอสวดมนต์ กว้าง ๘.๗๕ เมตร ยาว ๑๓.๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๓.๙ เมตร ยาว ๗ เมตร
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ภายในมีเตาเผาศพ

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระสีวลี พระพุทธรูปหวง พ่อนาคปรก ปางสมาธิบนพญานาค ๗ หัว ๔ องค์
ธรรมาสน์ ลักษณะยอดแหลม คล้ายเจดีย์สร้าง พ.ศ.๒๕๐๙ ตู้พระไตรปิฎก ปี พ.ศ.๒๕๔๔
รอยพระพุทธบาท

วัดเสาธงทอง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๑๒๒๕ เป็นวัดเก่าแก่สมัยสุโขทัย และในทะเบียนยังระบุไว้ว่ารับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๑๒๓๗ ตามประวัติกล่าวว่า ปู่เจ้าเชียงยืนเป็นผู้สร้างแต่เมื่อไหร่
ไม่ทราบแน่ชัด แต่เดิมเรียก "วัดบ้านแป้ง" เพราะตั้งอยู่ที่บ้านแป้ง พื้นที่วัดเป็นที่ ราบลุ่มอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา ทางด้านทิศตะวันออก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๑๒๓๗
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๔.๕๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูปริยัติธรรมานุกูล อคฺคธมฺโม