วัดม่วงชุม
5 กันยายน 2560

/data/content/267/cms/abeflptuv169.jpg

วัดม่วงชุม จ.สิงห์บุรี ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน สิงห์บุรี
ประวัติความเป็นมา ความหมายของชื่อ "วัดม่วงชุม มหาเจดีย์บางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี"
สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดกระดังงา” เป็นวัดร้างตั้งแต่สมัยสงครามกับพม่า
และเสียกรุงครั้งที่ ๒

โดยได้ขุดพบเศียรพระหินทราย เป็นจำนวนมาก ดังมีตัวอย่าง คือ หลวงพ่อดำ
ประดิษฐานอยู่บริเวณหลังวัด ปัจจุบันยังปรากฏซาก ปรักหักพังใต้ดินอยู่ด้านเหนือของวัด
ต่อมาเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองสงบหลังมีอิสระภาพ จากพม่า ชาวบ้านจึงได้กลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่
จนประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๔ นายโคกร่วมกับชาวบ้าน ได้ก่อสร้างวัดขึ้นมาใหม่ ณ ที่ตั้ง
วัดปัจจุบันซึ่งใกล้กับวัดเดิม และตั้งชื่อว่า “วัดม่วงชุม”

/data/content/267/cms/cfhpqrxy1268.jpg


/data/content/267/cms/aefjqrty4589.jpg

ที่มา ของชื่อวัดม่วงชุม มาจาก ชาวบ้านบางระจันได้ไปชุมนุมกันที่ใต้ต้นมะม่วงเพื่อที่จะทำการ
สร้างวัด จึงได้ตั้งชื่อว่า “วัดม่วงชุม”แปลว่า “ชุมนุมใต้ต้นมะม่วง” วัดม่วงชุมเป็นสำนักปฏิบัติธรรม
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี แห่งที่ ๑๓ ตามความเห็นชอบ ของมหาเถรสมาคมว่าด้วยเรื่อง
การขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญ
ปฏิบัติธรรมในวันสำคัญต่าง ๆ

/data/content/267/cms/beijlrwxz359.jpg

/data/content/267/cms/acdghikox679.jpg