วัดเฉลิมมาศ เดิมชื่อ วัดนางงาม
20 กรกฎาคม 2560
                   วัดเฉลิมมาศ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๑ บ้านท่างาม หมู่ที่ ๗ ตำบลอินทร์บุรี 
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด
มีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๓๙ ตารางวา

     อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ
                   ทิศใต้     จดโรงสีข้าว
                   ทิศตะวันออก  จดถนนสาธารณะ
                   ทิศตะวันตก    จดถนนแม่น้ำเจ้าพระยา 
     ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑๕ แปลง เนื้อที่ ๓๑๓ ไร่ ๑๙ งาน ๖๑ ตารางวา 

    อาคารเสนาสนะประกอบด้วย 
อโบสถ กว้าง ๗.๘๐  เมตร  ยาว ๑๔.๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖.๓๘ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖
เป็นอาคารไม้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง ๑ ชิ้น 

    กุฎิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ๔ หลัง วิหาร กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๓ เมตร เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘  

    ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๔๐ เมตร สร้างเมื่อ 
พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นอาคารไม้คอนกรีตเสริมเหล็ก

    ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง 

    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 
กุฎิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย 
ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๘๕ นิ้ว สูง ๑๙๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒ พระประ
ธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๓ นิ้ว สูง 
๖๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ 

    ปูชนียวัตถุที่สำคัญ หลวงพ่อขาว และหลวงพ่อปางปรินิพพาน
วัดเฉลิมมาศ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๙ เดิมชื่อวัด นางงาม ต่อมาได้ย้ายมา
จัดสร้างขึ้น ณ ที่ปัจจุบันติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และตั้งชื่อใหม่ว่า
"วัดเฉลิมมาศ" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ 
เมษายน พ.ศ.๒๔๗๑ 

    เจ้าอาวาสปัจจุบัน พระครูสุขุมธรรมทัต 

/data/content/152/cms/chinopvwx127.jpg

/data/content/152/cms/bdfkpqwyz689.jpg

/data/content/152/cms/abghnp124678.jpg


งานบุญครบรอบ๑๐๐ปีวัดเฉลิมมาศ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วัดเฉลิมมาศ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ ๗ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดนางงาม”อยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณ ๑ กม. สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖) ได้ย้ายวัดมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อความสะดวกในการ เดินทางสัญจร และการใช้น้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค และ ได้เปลี่ยนชื่อจาก “วัดนางงาม” เป็น “วัดเฉลิมมาศ” จนถึงทุกวันนี้ โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี ๒๔๗๓ ปัจจุบันมีพระครูสุขุมธรรมทัต (สำเนียง จุลเกตุ) เจ้าคณะตำบลท่างาม-ชีน้ำร้าย ๒ เป็นเจ้าอาวาส วัดเฉลิมมาศ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดอยู่องค์หนึ่ง คือ หลวงพ่อขาว ประดิษฐานอยู่ ในวิหาร ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัด และหันพระพักตร์ไปทางริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อหินทราย พุทธศิลป์เป็นแบบอยุธยาตอนปลาย หน้าตัก กว้าง ๑.๓๐ เมตร สูง ๑.๘๕ เมตร วรรณะสีขาว เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่ บ้านคู่เมืองของชาว อ.อินทร์บุรี มาเป็นเวลาช้านาน ผู้ที่เคารพศรัทธามาบนบานสาน กล่าวใดๆ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็มักจะสมหวัง สิ่งของที่นำมาแก้บนกัน เป็นประจำ คือ การจุดประทัด พร้อมกับถวายขนมหม้อแกง หรือขนมไข่หงส์ ประวัติความเป็นมาของ “หลวงพ่อขาว” นั้น มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่า จัดสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประดิษฐานอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งในเขต อ.อินทร์บุรี ซึ่งต่อมาวัดนั้นได้เปลี่ยนสภาพเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าคงจะเป็นช่วง กรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่าครั้งที่ ๒ ในพ.ศ.๒๓๑๐ ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ จำเป็นต้องทิ้งวัด เพื่อหนีภัยจากข้าศึกผู้รุกราน คือ พวกพม่า ต่อมาในพ.ศ.๒๔๖๖ ทางวัดเฉลิมมาศได้ไปอัญเชิญหลวงพ่อขาวมาประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ โดยสร้างฐานรองรับ พร้อมกับสร้างวิหารครอบไว้ อยู่ยืนยงมาจนถึงปัจจุบันนี้ ในพ.ศ.๒๕๕๖ เป็นปีที่ระลึกแห่งการครบรอบ ๑๐๐ ปีของการก่อตั้งวัดเฉลิมมาศ จึงมีดำริที่จะจัดงานสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ มีการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อขาวขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีกำหนดการ ดังนี้ ๑.วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ช่วงเช้าทำพิธีบวงสรวง ปิดทองไหว้ พระหลวงพ่อขาว ช่วงเย็นประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล หลวงพ่อขาว ประกอบด้วย พระพุทธรูปบูชาหลวงพ่อขาว หน้าตัก ๓ นิ้ว, ๕ นิ้ว, ใบโพธิ์รูปเหมือนหลวงพ่อขาว, เหรียญหลวงพ่อขาว รุ่นแรก ฉลอง ๑๐๐ ปี วัดเฉลิมมาศ โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เข้าร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก ๕ รูป คือ หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน, หลวงพ่อสุวรรณ วัดยาง, หลวงพ่อชาญ วัดทอง อ.อินทร์บุรี, หลวงพ่ออำนวย วัดค้างคาว และหลวงปู่แดง วัดหนองปลาไหล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี หลังเสร็จพิธีพุทธาภิเษก จะเปิดจำหน่าย วัตถุมงคลดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่ร่วมงานทันที วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ช่วงเช้าจัด งานทำบุญฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี วัดเฉลิมมาศ และทำบุญฉลองศาลาการเปรียญ ซึ่งได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ช่วงบ่ายทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๐๐ ปี วัดเฉลิมมาศ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ตั้งเป็นกองทุนโครงการก่อสร้างวิหารหลวงพ่อขาวหลังใหม่ ซึ่งปัจจุบันวิหารหลังเดิมอยู่สูงจากพื้นดินไม่มากนัก ทำให้น้ำท่วมองค์หลวงพ่อขาวเป็นประจำ เชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายเข้าร่วมงานบุญนี้โดยทั่วกัน (ตามกำลังศรัทธา) พร้อมทั้งบูชาพระพุทธรูปหลวงพ่อขาว หน้าตัก ๓ นิ้ว, ๕ นิ้ว และเหรียญหลวงพ่อขาว.. .สอบถามรายละเอียดได้ที่คณะกรรมการวัดโทร.๐๘-๗๐๐๕-๖๒๑๖, ๐๘-๙๑๓๓-๐๖๙๒