วัดโพธิ์รัตนาราม เดิมชื่อ วัดโพชนไก่
17 กรกฎาคม 2560

      วัดโพธิ์รัตนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๘ ไร่
๓ งาน 

     อาณาเขต 
ทิศเหนือ  จดบ้านเรือนประชาชน
ทิศใต้  จดบ้านเรือนประชาชน
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำน้อย 
ทิศตะวันตก  จดเขตชลประทาน

      อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.๒๔๘๐
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
กุฎิสงฆ์จำนวน ๑๔ หลัง เป็นอาคารไม้ทรงไทย
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 
กุฎิเจ้าอาวาส ๑ หลัง มณฑป เป็นอาคารคอนกรีต 
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ ศาลาปฎิบัติธรรม

     ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย 
ศาลาหลวงพ่อคร้าม สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ ศาลสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี) เจดีย์ หรือ สถูป เป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง มีพระ
พุทธรูปประดิษฐานทั้ง ๔ ด้าน พระสิวลีพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ 

     วัดโพธิ์รัตนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ เดิมมีชื่อว่า วัดโพชนไก่ ในช่วง
แรกของการบูรณะ ได้ปรากฏซากปรักหักพังให้เห็นชัดเจน เช่น เจดีย์
สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมามีการขุดพบ
พระสมเด็จเนื้ออิฐแดงพิมพ์วัดระฆัง พิมพ์วัดไชโย ที่ใต้ต้นจันทน์
ชาวบ้านได้สร้างศาลเพียงตา เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเคารพบูชา

    ในสมัยรัชกาลที่ ๖ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระวชิรญาณวโรรส
เสด็จมาทางเรือ และเทียบเรือพักที่วัดนี้ พระองค์ทรงประทับใจในวัดนี้มาก
จึงได้ประทานรูปหล่อโลหะสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) แก่วัด
เพื่อเป็นที่เคารพบูชาของประชาชน 

   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๙ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร 
เจ้าอาวาส พระปลัดสุชิน ฐานสุชิโน  

/data/content/151/cms/ghioprwy2368.jpg

/data/content/151/cms/acflnrtuz134.jpg

/data/content/151/cms/cdfginpwz267.jpg