วัดม่วง
13 กรกฎาคม 2560

     วัดม่วง ตั้งอยู่ในเขต ต.อินทร์บุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณปี พ.ศ.๒๓๖๕ ในอดีตวัดนี้เคยเป็นที่ประทับพักเสวย
พระกระยาหารของ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาส
หัวเมืองฝ่ายเหนือ ความน่าสนใจของวัดนี้อยู่ที่วิหารหลังเก่า ซึ่งมีพระพุทธรูปปาง
มารวิชัยประดิษฐานอยู่ภายใน ซึ่งมีพระพุทธลักษณะงดงาม ผนังโดยรอบเต็มไป
ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยฝีมือช่างพื้นบ้าน สันนิษฐานว่า เขียนขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๔ 

     ลักษณะจิตรกรรม เป็นการเขียนด้วยสีฝุ่น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ
ตลอดจนการแสดงถึงวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมโบราณ ในระดับ
ต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี จัดเป็นวัดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามที่สุดของ
จังหวัดสิงห์บุรี 

 

Wat Muang This temple is in Buri sub-district, next to the ChaoPhraya
River.It thought to have been built in the early Ratannkosin period,
around 1882 in the old temple building there is beautiful Buddha image
in suppressing Mara posture,and the walls are decorated with chalk
pictures by a local craftsman. They depict Buddhist history.and the local
way of life and culture.It is thought that they were made in the reign
of king Rama iv. They are held to be the most beautiful temple
painthings in Sing Buri.

/data/content/146/cms/bdefgilqwx13.jpg
/data/content/146/cms/abdefgijq569.jpg /data/content/146/cms/dinpquvwx456.jpg
พระครูอินทวุฒาจารย์(เอาะ) อดีตเจ้าอาวาส ชาตะ ๒๔๒๔ มรณะ ๒๕๑๕ อายุ ๙๒ ปี พรรษา ๗๒                      วิหารเก่า ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย
/data/content/146/cms/bcfprtwyz356.jpg /data/content/146/cms/dgklquvwxy24.jpg
                 ภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบสีมันโบราณ                        โบราณสถานสำคัญของวัดม่วง

                                                                              ประวัติศาสตร์สำคัญของวัดม่วง

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๙ ปีมะโรง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖)
เสด็จประทับเสวยพระกระยาหาร ณ ศาลาตรีมุข ริมน้ำวัดม่วง 

วันเสาร์ ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๖ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงประกอบ
พิธียกช่อฟ้าและพระราชทานพระนามภิไธยย่อ (ส.ก.) ไว้หน้าอุโบสถของวัดม่วง 

วันจันทร์ ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๘
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตร ณ อุโบสถวัดม่วง

วันเสาร์ ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
เสด็จทรงทอดพระเนตรจิตรกรรมฝาผนังในวิหารของวัด 

/data/content/146/cms/fgiklpqrwy28.jpg