วัดพรหมสาคร เดิมชื่อ วัดบางพุทรา
9 กรกฎาคม 2560

/data/content/138/cms/egmpstwx2789.jpg
               พระพุทธรูป หลวงพ่อใหญ่ - หลวงพ่อหิน วัดพรหมสาคร

วัดพรหมสาคร
ชื่อเดิมวัดบางพุทรา (ใต้ร้าง) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ ถนนวิไลจิตต์
ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดิสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมือ พ.ศ.๒๔๐๐  

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ทิศใต้   ติดต่อกับถนนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
เนื้อที่ดินอันเป็นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ประมาณ ๘๐ ไร่ 

/data/content/138/cms/bdhjostv1389.jpg

ประวัติความเป็นมา

      การสร้างวัด ได้จัดสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๒๓๙๐ สมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนต้น เดิมมีนาม ว่า "วัดบางพุทรา" บ้างก็ว่า พระเจ้าแผ่นดิน
สมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์หนึ่งโปรดเสวยพุทรามาก จึงโปรดให้ปลูกในพระราชฐาน
และแพร่ไปยังเมืองต่างๆ รวมถึงสิงห์บุรีด้วย และยังมีข้อสันนิษฐานอีกว่าที่วัดบางพุุทรา
แห่งนี้ เคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการเมืองพรหมบุรี ที่ย้ายมาจากบ้านจวนเก่า

      และประมาณปี พ.ศ.๒๔๕๑ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต และได้นิมนต์พระสงฆ์ รูปหนึ่งจากวัดบางพุทรา ไป
เทศนาธรรม หลังจากเทศนาธรรมแล้ว รัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทานธรรมาสน์ ขันสาคร
และสิ่งของอื่นๆ จึงเป็นที่มาของ "วัดพรหมสาคร"

      พระวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่เหลือ
ปรากฏให้เห็น และพระพุทธรูปทรงเครื่องตามที่นิยมสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน ๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ 

/data/content/138/cms/abdfqrux1256.jpg

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
    วิหาร ๑ หลัง เจดีย์ ๒ องค์ และระฆังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ๑ ใบ
    ปัจจุบันสภาพพระวิหารหลังคาชำรุดพระพุทธรูปสำคัญภายในชำรุดเนื่องจากความชื้น
ภายใน รวมถึงการพัฒนาวัดในสมัยปัจจุบันทำให้เสียภาพลักษณ์และบดบังตัวโบราณ
สถานและการซ่อมแซมซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบศิลปะทำให้เจดีย์เก่าแบบย่อ
มุมไม้สิบสองเสียรูปแบบดั้งเดิมไป