วัดโพกรวม
3 กรกฎาคม 2560
/data/content/119/cms/cgmnpxy13578.jpg

วัดโพกรวม ตั้งอยุ่ที่ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพกรวม
อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้ง
วัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา 

มีปูชนียวัตถุ คือ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก
กว้าง ๗๐ นิ้วสูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒  พระประธานประจำศาลา
การเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้ว สูง ๑๒๐ นิ้ว สร้าง
เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปปูนปั้น ปางสมาธิ
จำนวน ๒ องค์ 


วัดโพกรวม ตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๙ 
เนื่องจากบ้านโพกรวมมีพื้นที่กว้างชาวบ้านจึงได้สร้างวัดขึ้นใหม่ เรียกว่า
วัดตาสอน เพราะนายสอน อินอ่วม บริจาคที่ดินให้สร้างวัด หรือเรียกว่า
วัดใหม่สายเอเชีย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่นี้ ว่า วัดโพกรวม ส่วน
วัดโพกรวมเดิม เปลียนชื่อเป็น วัดดาวดึงส์ วัดโพกรวมได้ตั้งชื่อวัด
ตามหมู่บ้านโพกรวม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร


การปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระทวีศักดิ์ รตนญาโณ
/data/content/119/cms/abcgnqryz689.jpg