ฝ่ายปกครองแต่ละหมู่บ้าน
27 กรกฎาคม 2560

/data/content/175/cms/cgijnuvz3458.jpg

 

/data/content/175/cms/bdeilorvx125.jpg

หมู่ ๑ บ้านตาลเดี่ยวใต้

นางเหลี่ยม ยวนเขียว

หมู่ ๒ บ้านกลาง

นางสาวนันท์ชนก ภูนิสัย

หมู่ ๓ บ้านกลาง

นาย ชนัฎฐา อ่อนทำ

     

/data/content/175/cms/begimnqrv378.jpg

/data/content/175/cms/efgilquvwxy9.jpg

/data/content/175/cms/gnoxyz126789.jpg

หมู่ ๔ บ้านไผ่ดำ

นางอัจฉรา พรหมสโร

หมู่ ๕ บ้านดอนเต่า

นายวันชัย เสือยอด

หมู่ ๖ บ้านเชียงราก

นาย กฤตภาส ติโลกวิชัย

     

/data/content/175/cms/cdgiqtwy1469.jpg

 

/data/content/175/cms/bcfjklnqrsvz.jpg

หมู่ ๗ บ้านล่องกะเบา

นางลัดดา พูลพล

หมู่ ๘ บ้านคลองโพธิ์ศรี

นางสาวบุญเรือน อำพรสวัสดิ์

หมู่ ๙ บ้านหนองหลุม

นางจุฑาทิพ สีกุน

     

/data/content/175/cms/afgklmo14589.jpg

/data/content/175/cms/jklmrvz12459.jpg

 

หมู่ ๑๐ บ้านไผ่ล้อม

นายอุทัย บัวสีตัน

หมู่ ๑๑ บ้านตาลเดี่ยว

นางบุญสม โสภา

หมู่ ๑๒ บ้านดงยาง

นายบูญลือ สุขขะ

     

/data/content/175/cms/abcdegqvwz17.jpg

/data/content/175/cms/fghijnqt1479.jpg

 

หมู่ ๑๓ บ้านบึงอ้อ

นายชนม์เจริญ ลีลาวิไลลักษณ์

หมู่ ๑๔ บ้านไผ่ดำ/กำนัน

นายกรกนก สุขผล

หมู่ ๑๕ บ้านเชียงรากเหนือ

นายวิรัตน์ เหลือสิงห์กุล