ขุนไข่ พัฒนะศรี กำนันคนแรกของ บ้านทองเอน
26 กรกฎาคม 2560
ขุนไข่ พัฒนะศรี กำนันคนแรกของ บ้านทองเอน
บิดาของยายเผื่อน , ยายผัน และ ยายผิน เป็นกำนันคนแรกยุคก่อนมีพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ.2435
โดยวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๓๕ เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก)ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การเป็นกำนันขุนไข่ ยุคนั้น ถือว่าไม่ธรรมดาถ้าไม่แน่จริง เรื่องใจนักเลงและอำนาจวาสนาแล้วละก็ยากที่จะครองใจชาวบ้านได้
สมัยนั้นบ้านของกำนันเป็นที่ต้อนรับแขกเรื่อมากมายจากหน่วยงานของทางราชการใครจะมาจะไปต้องแวะมาพักมาเยี่ยมเสมอ
จะขอกล่าวถึงผู้นำฝ่ายปกครองของตำบลทองเอนตามลำดับดังนี้
๑.ขุนไข่ พัฒนะศรี กำนันคนแรกยุคก่อนมีพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2435
๒.กำนันโฉม รอดโฉม
๓.กำนันฉาบ
๔.กำนันยา
๕.กำนันสอน
๖.กำนันบุญทัน ดำรุง
7.กำนันจันทร์ เมืองสุข
8.กำนันวอน อำพรสวัสดิ์
9.กำนันสนิท อ่วมวิชัย
10.กำนันสุวรรณ ทาจำปา
11.กำนันแสวง คุลี
12.กำนันอุดร วีระพันธ์
13.กำนันสงกรานต์ บัวพนัส
14.กำนันสงบ บุญเฉื่อย
15.กำนันกรกนก สุขผล ( ปัจจุบัน)

                   ขุนไข่ พัฒนะศรี กำนันคนแรกของบ้านทองเอน

                                       ประวัติของกำนัน
     บิดาของยายเผื่อน , ยายผัน และ ยายผิน เป็นกำนันคนแรกยุคก่อน
มีพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่นที่ พ.ศ.๒๔๓๕

    โดยวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๓๕ เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยทรงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชา
นุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปก
ครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      การเป็นกำนันยุคนั้น ถือว่าไม่ธรรมดาถ้าไม่แน่จริงเรื่องใจนักเลง
และอำนาจวาสนาแล้วละก็ ยากที่จะครองใจชาวบ้านได้ สมัยนั้นบ้านของ
กำนันเป็นที่ต้อนรับแขกเรื่อมากมายจากหน่วยงานของทางราชการใคร
จะมาจะไปต้องแวะมาพักมาเยี่ยมเสมอ 

      จะกล่าวถึงผู้นำฝ่ายปกครองของตำบลทองเอนตามลำดับ ดังนี้
๑.ขุนไข่ พัฒนะศรี 
๒.กำนันโฉม รอดโฉม
๓.กำนันฉาบ
๔.กำนันยา
๕.กำนันสอน
๖.กำนันบุญทัน ดำรุง
๗.กำนันจันทร์ เมืองสุข
๘.กำนันวอน อำพรสวัสดิ์
๙.กำนันสนิท อ่วมวิชัย
๑๐.กำนันสุวรรณ ทาจำปา
๑๑.กำนันแสวง คุลี
๑๒.กำนันอุดร วีระพันธ์
๑๓.กำนันสงกรานต์ บัวพนัส
๑๔.กำนันสงบ บุญเฉื่อย
๑๕.กำนันกรกนก สุขผล ( ปัจจุบัน)

/data/content/169/cms/eghkltuvw348.jpg