"ต่อไปทองเอน หลังฝน ถนนเลียบ"
4 กรกฎาคม 2561

"ต่อไปทองเอน หลังฝน ถนนเลียบ"

วันที่ ๓ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทองเอน ได้มีการนัดประชุม ร่วมกันกับฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้าน - กำนัน

เพื่อจักได้ดำเนินโครงการ "หลังฝนถนนเลียบ" ซึ่งทางฝ่ายปกครองจะได้
เขียนแผน ที่ทางของแต่ละหมู่แล้วส่งให้ทางหน่วย งานมาจัดการดำเนินการ
โดยนำเครื่อง จักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าทำการซ่อม แซมสายทางที่ชำรุด
หรือหากเป็นสายทางลำคลองก็จักได้ กำจัดวัชพืช ขุดลอกและบำรุงรักษา
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรต่อไป


/data/content/419/cms/hjmpsuy24569.jpg