ประชุมงาน ลาวแง้ว ครั้งที่ ๘
16 กุมภาพันธ์ 2561

"ประชุมเตรียม แง้ว-ทองเอน ครั้งที่ ๘" วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

/data/content/387/cms/bhmnquvxz468.jpg

ผู้ใหญ่ปราณี ได้ดำเนินการประชุมกับคณะผู้นำ ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
ประเพณี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยในเบื้องต้น ทางประธานชมรม ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า
ในปีนี้ได้รับงบ ประ มาณจากรัฐ สนับสนุน การจัดงานจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

และนอกจากนี้ยังได้แจ้งการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เรื่องอาหาร,การแสดง,การแต่งกาย
การแบ่ง สายงานช่วยกันทำตามความถนัดและความ สามารถ โดยในวาระต่างๆ ที่ประชุม
กันนั้นดังนี้

เรื่องการจัดภายในบริเวณงาน - การจัดซุ้มร้านค้าชุมชน และร้านสาธิตอาหาร คาวหวาน
- การจัดเวทีการแสง , ซุ้มหน้างาน - กิจกรรมการแสดงบนเวที - การแสดงบาสโลบ,เซิ้งงอบ,
โปรงลาง,รำบายศรี - เต้นกำรำเคียว, หรือ ลาวกระทบไม้นักเรียน - กิจกรรมขบวนแห่บายศรี
และขบวนแห่ข้าว พันก้อน - กิจกรรมการแลกเหรียญ และซุ้มถ่ายรูป - การจัดระเบียบซุ้มอาหาร