"สัมมนาให้เกษตรกรทองเอน ไถกลบตอซัง"
16 กุมภาพันธ์ 2561

"สัมมนาให้เกษตรกรทองเอน ไถกลบตอซัง"

/data/content/386/cms/akqruwxy1269.jpg

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
คณะผู้นำชุมชนและเกษตรกรชาวทองเอน ได้เข้าสัมมนาเรื่องลดโลกร้อน ซึ่งจัดโดย
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี,สำนักงานพัฒนาที่ ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์ ได้จัดโครงการรณรงค์ไถกลบ ตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
ที่บ้าน ผ.ญ.ทัย หมู่ ๑๐ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อมุ่งให้เกษตรกร เข้าใจปัญหาต่างๆ ในเรื่องการเผาตอซัง ซึ่ง
มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อมลภาวะ ทำ ลายอินทรียวัตถุ ทำให้โครงสร้างดินจับตัวแน่น
แข็งกระด้าง จุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อ พืชถูกทำลาย สูญเสียธาตุอาหารพืชและ น้ำในดิน
นอกจากนี้ การเผาตอซังยังปล่อยก๊าซพิษ สู่ชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งก่อให้เกิดภาวะ
เรือนกระจกหรือโลกร้อนได้

ดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังช่วยลด ปัญหาดังกล่าว จึงเร่งมาทำความเข้าใจและ
รณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการเผาตอ ซังมาเป็นการไถกลบตอซัง

โดยสรุป โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์
๑.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึง ประโยชน์ของการไถกลบ
๒.การไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสม
๓.เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของ ตนเองได้
๔.ลดการเกิดภาวะโลกร้อน

ขอบคุณภาพ / คุณนายนางฟ้า