"ตาเจ้ย จัดบุญใหญ่อายุครบ ๑๐๐ ปี"
26 ธันวาคม 2560

/data/content/363/cms/bcgkoquwyz13.jpg

คุณตานิคม ปุ้งเผ่าพันธ์ หรืออีกชื่อคือ ตาเจ้ย ซึ่งมีอายุยืนครบ ๑๐๐ ปี จึงได้
จัดบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล เพิ่มเติมบุญใหญ่ถวายปัจจัย ๕๐๐,๐๐บาท

เพิ่มกองทุนที่มีอยู่เดิม ล้านกว่าบาท แก่วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยกำหนดจัดในวันอาทิตย์ ที่ ๑๗
ธันวาคม๒๕๖๐ ตามหมายกำหนดดังนี้

เวลา ๐๙.๔๕ น.พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณมณฑลพิธี ศาลา ๖๐ พรรษาเฉลิมราชกุมารี
เวลา ๑๐.๑๐ น.คุณตานิคม ปุ้งเผ่าพันธ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย- ศาสนพิธีนำ กล่าว
บูชาพระรัตนตรัย- พิธีทักขิณานุปาทาน- ทอดผ้าบังสกุล- พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ - เจ้าภาพถวายไทยธรรม
- พิธีถวายจตุปัจจัย ๕๐๐,๐๐๐ บาทสมทบเติมกองบุญ"นิธินิคม-ทอง ปุ้งเผ่าพันธุ์-

พิธีมอบทุน การศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา(มิตรที่ ๑๘๓)
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

- คณะลูกหลานกราบอำนวยพร,มอบของที่ระลึกพระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๑.๐๐ น.พระภิกษุ-สามเณร ๑๘๐ รูปฉันภัตตาหารเพลคณะเจ้าภาพ
ร่วมประทานอาหาร เป็นอันเสร็จพิธี