เปิดลงทะเบียนตลาด ประชารัฐ
10 พฤศจิกายน 2560

/data/content/355/cms/bgiopqstz689.jpg


"อำเภออินทร์บุรี เปิดลงทะเบียนตลาด ประชารัฐ วันที่ ๑๐–๓๐ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. "
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. หน่วยงานภาครัฐฯ อำเภออินทร์บุรี ได้จัด ให้มีการลงทะเบียน
ผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่ให้บริการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร โอทอป วิสาหกิจชุมชน หาบเร่ แผลงลอย เป็นต้น
มาเข้าร่วมในโครงการตลาดประชารัฐ ณ ศูนย์ ดำรงธรรมอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยภายในพิธีการเปิดงานในครั้งนี้ ชาวบ้าน ทองเอนไม่พลาดที่จะแต่งองค์ทรงเครื่องสไตล์ สายแง้ว
อย่างสวยงาม เพื่อเบิกขวัญกำลังใจ ชาวเกษตรกรภายในอำเภอ ซึ่งภายในงานเอง มีหน่วยงานสายปกครอง
และประชาชนที่ดำเนิน ธุรกิจการขายต่างๆ มาเข้าร่วมลงทะเบียน เป็นจำนวนตามเวลากำหนด คือ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ผู้ประกอบการลงเทียน และ แขกมีเกียรติทั้งหลาย พร้อม ณ สถานที่ดำเนิน งาน เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธาน
(ผู้ว่าหรือรองผู้ว่า) มายังพื้นที่ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายอำเภอกล่าวรายงาน ประธานกล่าวเปิดงานการลงทะเบียน
เปิดตลาด ประชารัฐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานพบปะผู้ประกอบการ เวลา ๑๐.๓๐ น. เริ่มลงทะเบียน

โครงการเปิดตลาดในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะ รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๖๐ ให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน โครงการตลาดประชารัฐได้สั่งการให้ทุกจังหวัด มอบหมายให้ศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นศูนย์รับลงทะเบียน ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่
๑๐–๓๐ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

พร้อมทั้งให้จังหวัดจัดทำแผนและดำเนินการ ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้
และทำความเข้าใจกับพี่น้อง เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ผู้ประ กอบอาหาร และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
เพื่อเข้า ร่วมโครงการตลาดประชารัฐ สำหรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ประชาชน สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
ในเขต อำเภออินทร์บุรี มี ๒๕ แห่ง ซึ่งภายในตำบล ทองเอน มี ๕ แห่งคือ
๑.ร้านค้าชุมชนจำหน่ายข้าวสาร บ้านกลาง ๒
๒.ร้านซี.เจ เอ็กซ์เพรส สาขาทองเอน
๓.ร้านปอแป้ง
๔.ร้านสนองรัก
๕.สวัสดิการชุมชนประชารัฐ