"ร.ร.ทองเอนวิทยา สอบธรรมศึกษา"
10 พฤศจิกายน 2560

/data/content/353/cms/cdjkopqstz78.jpg

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่โรงเรียนทองเอนวิทยา
มีการจัดสนาม สอบธรรมศึกษา ระดับตรี-โท-เอก ประจำ ปี ๒๕๖๐ ใน
กิจกรรมการสอบตั้งแต่เช้า ๐๘.๐๐ น. ทางคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกัน
ที่บริเวณ สวนป่าหน้าเสาธง ทำกิจกรรมประเพณีปฎิบัติ ประจำวัน กล่าวคือ
การเข้าแถวประจำชั้นเรียน การร้องเพลงเคารพธงชาติ,การไหว้พระสวดมนต์
การไหว้รุ่นพี่ และการนั่งสมาธิ

/data/content/353/cms/fglptuvw3689.jpg

ซึ่งในเวลาต่อมาพระมหานิกร สหสฺสชโย ได้ทำการอ่านแม่กองธรรมศึกษา
สนามหลวง และชี้แจงการสอบธรรมแต่ละห้อง ต่อ มา พระมหานิกร ได้มอบ
ทุนการศึกษาแก่ นักเรียนและผอ.ให้โอวาทในลำดับสุดท้าย ก่อนเข้าห้องสอบ