การเดินทางมาจังหวัดสิงห์บุรี
26 กรกฎาคม 2560

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ ๓ เส้นทาง คือ 

เส้นทางที่ ๑  ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน ผ่านอำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านไปอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดลพบุรี
และจากจังหวัดลพบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ อำเภอท่าวุ้ง เข้าสู่จังหวัด

เส้นทางที่ ๒ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒
ถนนพหลโยธิน ผ่านอำเภอบางประอิน จังหวัดอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง ไปจนถึงตัว
เมืองจังหวัดสิงห์บุรี 

เส้นทางที่ ๓ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน แยกเข้าทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๒ ผ่านจังหวัดอยุธยา แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ผ่านตัวเมืองอ่างทอง
และตรงไปจนถึงจังหวัดสิงห์บุรี 

Drive from Bangkok,can get three routes.
     The first route along Highway 1, Phaholyothin Road,through the Wang Noi.
Ayutthaya,Over Nong district.Saraburi Province.Through Lopburi. And Lopburi.
Take Highway No.311 to Amphoe Tha Wung.Province.
    Route 2  to Highway 1 and turn right on National Highway No.32, Phaholyotin
Road,Bang Pa-through. Ayutthaya.Ayutthaya.Through to the provincia I town,
Angthong,Sing Buri.
    The third route along Highway 1,Phaholyothin Road, turn right on
National Highway32 via Ayutthaya.Turn right on Highway 309 through the town,
Ang Thong Province.And go straight to Sing Buri Province.

     รถโดยสารประจำทาง
    บริษัท ขนส่ง จำกัด ถนนกำแพงเพชร ๒ มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และรถโดยสาร
ปรับอากาศ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02936 2852-66
    Bus Transport
    Company Ltd. Kamphaeng Phet2 Road,with buses and cars simple.And air-conditioned 
buses. Contact details Tel. 029362852-66


ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอบางระจัน       ๑๐ กิโลเมตร
อำเภอค่ายบางระจัน ๑๖ กิโลเมตร
อำเภอพรหมบุรี       ๑๖ กิโลเมตร
อำเภออินทร์บุรี       ๑๗ กิโลเมตร
อำเภอท่าช้าง         ๑๘ กิโลเมตร

Distance to districts.
Bang Rachan District           10  Kilometers                 
Khai Bang Rachan District    16  Kilometers
Phrom Buri District              16  Kilometers
In Buri District                    17  Kilometers
Tha Chang District              18  Kilometers