ประวัติอำเภอท่าช้าง
1 สิงหาคม 2560

 

ประวัติ
       อำเภอท่าช้าง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ต่อมาได้มี
การแยกตำบลในอำเภอพรหมบุรี ซึ่งอยู่ห่างไกลจำนวน ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลถอนสมอ 
ตำบลวิหารขาว และตำบลโพประจักษ์ มารวมเข้าด้วยกัน สาเหตุที่แยกออกมาเป็นอำเภอ 
เพราะประชาชนในพื้นที่ ๓ ตำบลดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับราชการ 
เพราะมีกิจจำเป็นหากจะติดต่อ ต้องไปโดยทางน้ำซึ่งต้องผ่านประตูของกรมชลประทาน
ทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ ประตูน้ำพระงามและประตูน้ำยางมณี ทางบกไม่มีเส้นทางติดต่อ 
        ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก ประกอบกับเคยมีการตั้งอำนวย
การเฉพาะกิจ เพื่อปราบปรามโจรผู้ร้ายจับคนเรียกค่าไถ่ ณ ที่ตลาดท่าช้างในปัจจุบัน ใน 
พ.ศ.๒๕๐๓ ได้รับการจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอท่าช้าง ขึ้นกับอำเภอพรหมบุรี และใน พ.ศ.
๒๕๐๖ได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอท่าช้าง
ที่ตั้งและอาณาเขต
        อำเภอท่าช้างตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ       ติดต่อกับอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอพรหมบุรี
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพรหมบุรี
 ทิศใต้          ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ทองและอำเภอแสวงหา (จังหวัดอ่างทอง)
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอำเภอค่ายบางระจัน
การแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอท่าช้างแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๔ ตำบล ได้แก่
๑.ถอนสมอ     (Thon Samo)
๒.โพประจักษ์  (Pho Prachak)
๓.วิหารขาว     (Wihan Khao)
๔.พิกุลทอง     (Phikun Thong)

ประวัติ

       อำเภอท่าช้าง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ต่อมาได้มีการ
แยกตำบลในอำเภอพรหมบุรี ซึ่งอยู่ห่างไกลจำนวน ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลถอนสมอ 
ตำบล
วิหารขาว และตำบลโพประจักษ์ มารวมเข้าด้วยกัน สาเหตุที่แยกออกมาเป็นอำเภอ 
เพราะ
ประชาชนในพื้นที่ ๓ ตำบลดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับราชการ ยาม
มีกิจ
จำเป็นหากจะติดต่อ ต้องไปโดยทางน้ำซึ่งต้องผ่านประตูของกรมชลประทาน
ทั้ง ๒ แห่ง
ได้แก่ ประตูน้ำพระงามและประตูน้ำยางมณี ทางบกไม่มีเส้นทางติดต่อ 
      ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก ประกอบกับเคยมีการตั้งอำนวยการ
เฉพาะกิจ เพื่อปราบปรามโจรผู้ร้ายจับคนเรียกค่าไถ่ ณ ที่ตลาดท่าช้างในปัจจุบัน ใน 
พ.ศ.
๒๕๐๓ ได้รับการจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอท่าช้าง ขึ้นกับอำเภอพรหมบุรี และใน พ.ศ.
๒๕๐๖
ได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอท่าช้าง

ที่ตั้งและอาณาเขต
        อำเภอท่าช้างตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
    ทิศเหนือ       ติดต่อกับอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอพรหมบุรี
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพรหมบุรี
    ทิศใต้          ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ทองและอำเภอแสวงหา (จังหวัดอ่างทอง)
    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอำเภอค่ายบางระจัน

การแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอท่าช้างแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๔ ตำบล ได้แก่
 ๑.ถอนสมอ     (Thon Samo)
 ๒.โพประจักษ์  (Pho Prachak)
 ๓.วิหารขาว     (Wihan Khao)
 ๔.พิกุลทอง     (Phikun Thong)