โรงเรียนทองเอนวิทยา
30 มิถุนายน 2560

/data/content/100/cms/egjknquxz235.jpg

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนทองเอนวิทยา เดิมชื่อ “โรงเรียนอินทร์บุรี(วัดดงยาง)” ก่อตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของ นายเพียรศักดิ์ นิสัยสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรีในขณะนั้น และการสนับสนุนของ ท่านพระมหาสาคร ฐานิสสโร เจ้าอาวาสวัดดงยาง ซึ่งได้มอบกุฏิวัด 1 หลัง ให้เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว โดยโรงเรียนได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งและเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอินทร์บุรี ( วัดดงยาง )” แผนกมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับชั้น ม.1-ม.3 และทางราชการได้แต่งตั้ง นายทิม พรประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โดยมี นายสมนึก เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดดงยาง เป็นครูช่วยสอน และเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพียงชั้นเดียว ต่อมาวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินค่าจำหน่ายแสตมป์สร้างอาคารถาวรให้ 1 หลัง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโรงเรียนอินทร์บุรี(วัดดงยาง) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนทองเอนวิทยา ” ตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้งของโรงเรียนและได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมในบริเวณ วัดดงยาง มาสร้างอาคารถาวรแบบ 017 ก. อยู่ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบันและเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
( ม.1 – ม.3 ) โดยครั้งแรกทางราชการ ได้แต่งตั้งให้ นายวิชัย นุกันยา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ปี พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายอาบ มั่นทัพ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และ ได้รับงบประมาณค่าถมสนาม 13,000 บาทบ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2519 สร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ก. ครึ่งหลังใช้งบประมาณ 1,150,000บาท อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 3 ห้อง งบประมาณ 90,000 บาท
ปี พ.ศ. 2521 ได้บ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 150,000 บาท
ปี พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก 1 หลัง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2523 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายวิชัย นุกันยา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทองเอนวิทยาแทนนายอาบ มั่นทัพ และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2524 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ก. ครึ่งหลัง เป็นเงิน
1,850,000 บาท และโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 620,000 บาท
ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู อีก 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนเข้าอยู่ใน โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ( มพช.2 รุ่น 3 ) ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ (วิทยาศาสตร์ ศิลป และห้องสมุด) วงเงิน 2,022,600 บาท โรงฝึกงานมาตรฐาน ช็อบบี เยนเนอรัล เอช. เยนเนอรัล ไอ วงเงินงบประมาณ 855,300 บาท และได้รับงบประมาณปรับปรุงบริเวณอีกวงเงิน 619,000 บาท
ปี พ. ศ. 2530 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชีวิต และสังคม(มพชส.1) วันที่ 2 สิงหาคม 2532 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายสำเริง โภคาปกรณ์
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าเสา จังหวัดพิจิตร รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนทองเอนวิทยา และดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทองเอนวิทยา ในเวลาต่อมา
ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณให้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง และห้องปฏิบัติการทางภาษาอีก 1 ห้อง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสุนทร ทิพรังศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทองเอนวิทยา และดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทองเอนวิทยาในเวลาต่อมา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2543 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายวิทยา สีหบุตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนยางโกลนวิทยา จังหวัดพิษณุโลก มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทองเอนวิทยา ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 18 มกราคม 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายประจักษ์ ดวงสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชียงราก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ทองเอนวิทยาจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายสมภาส วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรี”รัชดาภิเษก” มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยาจนถึง ปี 2552
วันที่ 13 มกราคา 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยา ปี 2552 จนถึงปี 2555
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐษน ได้แต่งตั้งให้ นายเกรียงไกร เต่าคำ ผู้อำนวยการโรงเรีนโยธินบูรณะ จังหวัดอ่างทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยา ปี 2555 จนถึงปีปัจจุบัน

ประวัติโรงเรียนทองเอนวิทยา
           ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนทองเอนวิทยา เดิมชื่อ “โรงเรียนอินทร์บุรี(วัดดงยาง)”
ก่อตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของ นายเพียรศักดิ์ นิสัยสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรีในขณะนั้น
และการสนับสนุนของ ท่านพระมหาสาคร ฐานิสสโร เจ้าอาวาสวัดดงยาง ซึ่งได้มอบกุฏิวัด ๑ หลัง ให้เป็น
สถานที่ทำการชั่วคราว
        โดยโรงเรียนได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งและเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๔๙๘ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอินทร์บุรี ( วัดดงยาง )” แผนกมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวง
ศึกษาศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับชั้น ม.๑-ม.๓ และทางราชการได้แต่งตั้ง นายทิม พรประเสริฐ
รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โดยมี นายสมนึก เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดดงยาง เป็นครูช่วยสอน
        และเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพียงชั้นเดียว ต่อมาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๘
กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินค่าจำหน่ายแสตมป์สร้างอาคารถาวรให้ ๑ หลัง วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.
๒๕๑๗ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโรงเรียนอินทร์บุรี(วัดดงยาง) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนทองเอนวิทยา”
ตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้งของโรงเรียนและได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมในบริเวณวัดดงยาง มาสร้างอาคารถาวรแบบ
๐๑๗ ก. อยู่ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบันและเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     (ม.๑– ม.๓) โดยครั้งแรกทางราชการ ได้แต่งตั้งให้ นายวิชัย นุกันยา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ.๒๕๑๘ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายอาบ มั่นทัพ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และ ได้รับ
                   งบประมาณค่าถมสนาม ๑๓,๐๐๐ บาท บ้านพักครู ๑ หลัง ส้วม ๑ หลัง

ปี พ.ศ.๒๕๑๙ สร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ๒๑๖ ก. ครึ่งหลังใช้งบประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท
                   อาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ๓ ห้อง งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท
ปี พ.ศ.๒๕๒๑ ได้บ้านพักครู ๑ หลัง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก ๑ หลัง วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๓ กรมสามัญศึกษา
                   ได้แต่งตั้งนายวิชัย นุกันยา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทองเอนวิทยาแทนนายอาบ มั่นทัพ
                   และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง

ปี พ.ศ.๒๕๒๔ ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ก. ครึ่งหลัง เป็นเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท และ
                   โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน ๖๒๐,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู อีก ๑ หลัง
ปี พ.ศ.๒๕๒๘ โรงเรียนเข้าอยู่ใน โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ( มพช.๒ รุ่น ๓) ได้รับ
                    งบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ (วิทยาศาสตร์ ศิลป และห้องสมุด) วงเงิน ๒,๐๒๒,๖๐๐ บาท
                    โรงฝึกงานมาตรฐาน ช็อบบี เยนเนอรัล เอช. เยนเนอรัล ไอ วงเงินงบประมาณ ๘๕๕,๓๐๐ บาท
                    และได้รับงบประมาณปรับปรุงบริเวณอีกวงเงิน ๖๑๙,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ.๒๕๓๐ โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชีวิต และสังคม (มพชส.๑) วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
                   กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายสำเริง โภคาปกรณ์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าเสา จังหวัดพิจิตร
                   รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนทองเอนวิทยา และดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
                   โรงเรียนทองเอนวิทยา ในเวลาต่อมา

ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรง ๑ หลัง

ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณให้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง และห้องปฏิบัติการทาง
                   ภาษาอีก ๑ ห้อง วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสุนทร ทิพรังศรี
                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทองเอนวิทยา
                   และดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทองเอนวิทยาในเวลาต่อมา

        วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายวิทยา สีหบุตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนยางโกลนวิทยา
จังหวัดพิษณุโลก มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทองเอนวิทยา ต่อมาเมื่อ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

       วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายประจักษ์ ดวงสุดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชียงราก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ทองเอนวิทยาจนถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

       วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายสมภาส วีระพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรี”รัชดาภิเษก” มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยาจนถึง ปี ๒๕๕๒

       วันที่ ๑๓ มกราคา ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยา ปี ๒๕๕๒ จนถึงปี ๒๕๕๕

       วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐษน ได้แต่งตั้งให้ นายเกรียงไกร เต่าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรีนโยธินบูรณะ จังหวัดอ่างทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยา ปี ๒๕๕๕
จนถึงปีปัจจุบัน