วัดเชียงราก
29 มิถุนายน 2560

/data/content/96/cms/cejkmortxy45.jpg

วัดเชียงราก
วัดเชียงราก ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านเชียงราก หมู่ที่ ๖ ตำบล ทองเอน
อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๑๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๕๒
อาณาเขต ทิศเหนือ                                  จดหมู่บ้าน
ทิศใต้                                      จดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันออก                          จดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก                             จดบึงเชียงราก
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้า ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์  จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง
วิหาร กว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาง ๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประทานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ พระประทานประจำศาลาการเปรียญ
ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
วัดเชียงราก  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ โดยมี นายโค่น นายฮวด นายโต๊ะ และนายหอม ร่วมกับชาวบ้านจัดสร้างวัด
ขึ้นมา วัดตั้งอยู่ติดกับบึงเชียงราก จึงใช้นามว่า “วัดเชียงราก” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมปอง เตชปญฺญ

ประวัติวัดเชียงราก
        วัดเชียงราก ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านเชียงราก หมู่ที่ ๖ ตำบลทองเอน
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่
๑๓ ไร่ ๓ งาน ๑๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๕๒

อาณาเขต
  ทิศเหนือ จดหมู่บ้าน
  ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ
  ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ
  ทิศตะวันตก จดบึงเชียงราก

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
     อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้า ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕
เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์  จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง วิหาร กว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาง ๕ เมตร เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร
ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑
หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง
โรงครัว ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

    ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑
พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐

    วัดเชียงราก  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗ โดยมี นายโค่น นายฮวด นายโต๊ะ และ นายหอม
ร่วมกับชาวบ้านจัดสร้างวัดขึ้นมา วัดตั้งอยู่ติดกับบึงเชียงราก จึงใช้นามว่า “วัดเชียงราก”
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

     การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
คือ พระอธิการสมปอง เตชปญฺญ

/data/content/96/cms/fgjknrsvy278.jpg