วัดพระปรางค์สามยอด
29 มิถุนายน 2560

/data/content/95/cms/bklnptvwx568.jpg

เจ้าอาวาส พระอธิการชำนาญ มหาปุญโญ
ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทองเอน 
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน 
วัดพระปรางค์สามยอด ตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘
สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นวัดร้าง มานานหลายปี จนถึงพ.ศ.๒๕๑๘
ได้มีพระฉ่ำมาจำพรรษาอยู่ ชาวบ้านจึงได้บูรณปฎิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ ได้รับประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘
ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดใหม่ เนื่องจากบูรณะวัดขึ้นใหม่
ต่อมาได้ค้นพบว่า เดิมนี้มีชื่อว่า วัดพระปรางค์สามยอด จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นชื่อเดิม 
ได้รับพระราชทานวิสุขคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๕ เมตร

ประวัติ วัดพระปรางค์สามยอด
    ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน 

    วัดพระปรางค์สามยอด ตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ สันนิษฐาน
ว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นวัดร้าง มานานหลายปี จนถึงพ.ศ.๒๕๑๘
ได้มีพระฉ่ำมาจำพรรษาอยู่ ชาวบ้านจึงได้บูรณะปฎิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่

    ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวัดมีพระสงฆ์
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘

    ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดใหม่ เนื่องจากบูรณะวัดขึ้นใหม่ ต่อมาได้ค้นพบว่า
เดิมนี้มีชื่อว่า "วัดพระปรางค์สามยอด" จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นชื่อเดิม

    ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๕ เมตร

     เจ้าอาวาส พระอธิการชำนาญ มหาปุญโญ