วัดดงยาง
29 มิถุนายน 2560

/data/content/94/cms/ghilnpqrtuv1.jpg

วัดดงยาง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔ บ้านดงยางหมู่ที่ ๑๒ ตำบล ทองเอน
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕๑ น.ส. ๓.ก. เลขที่ ๙๐
อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดถนนอินทร์-โพธิ์ชัย
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดถนนอินท์บุรี-ทองเอน
มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๕ แปลงเนื้อท่ ๕๑ ไร่ ๓งาน ๘๙ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๔๑,๑๒๖๗,๕๒๐๑,๗๓๙๖,๒๕๓๖๕
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้๖หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑หลัง
ฌาปนสถาน ๑ หลัง
หอระฆัง ๑ หลัง
เรือเก็บพัสดุ ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๓๐ นิ้ว
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางพุทธชินราช ขนาด ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้ว สูง ๒.๕๐ นิ้ว
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ๑ องค์ เจดีย์ ๑ องค์ วิหารหลวงพ่อใหญ่
ประวัติของวัดดงยาง
วัดดงยาง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ สร้างเป็นวัดตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๔
ตั้งแต่แรกเริ่มสร้างวัดขึ้นมา มีต้นยางอยู่มากมาย จึงเรียกกันว่า “ดงยาง”
เพราะชาวบ้านพร้อมใจกันตั้งชื่อนี้ให้กับวัด เพราะมีต้นยางขึ้นมากมาย
แต่ต้นยางรุ่นเก่าได้หมดไปแล้ว ที่เห็นอยู่ปัจจุบันเป็นต้นยางที่พระครูโสภิตกิตคุณ
และชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกขึ้นมาใหม่
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ วิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐เมตร
การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการชะลอ ธฺมมปาโล

  วัดดงยาง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทองเอน
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๒ ไร่
๑ งาน ๙๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕๑ น.ส. ๓.ก. เลขที่ ๙๐

อาณาเขต
   ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
   ทิศใต้ จดถนนอินทร์-โพธิ์ชัย
   ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
   ทิศตะวันตก จดถนนอินท์บุรี-ทองเอน
   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๕ แปลงเนื้อท่ ๕๑ ไร่ ๓งาน ๘๙ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๔๑,๑๒๖๗,๕๒๐๑,๗๓๙๖,๒๕๓๖๕

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้๖หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑หลัง
ฌาปนสถาน ๑ หลัง
หอระฆัง ๑ หลัง
เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

     ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๓๐ นิ้ว
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางพุทธชินราช ขนาด ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้ว สูง ๒.๕๐ นิ้ว
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ๑ องค์ เจดีย์ ๑ องค์ วิหารหลวงพ่อใหญ่

ประวัติของวัดดงยาง
       วัดดงยาง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ สร้างเป็นวัดตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๔
ตั้งแต่แรกเริ่มสร้างวัดขึ้นมา มีต้นยางอยู่มากมาย จึงเรียกกันว่า “ดงยาง” เพราะชาวบ้านพร้อมใจ
กันตั้งชื่อนี้ให้กับวัด เพราะมีต้นยางขึ้นมากมาย แต่ต้นยางรุ่นเก่าได้หมดไปแล้ว ที่เห็นอยู่ปัจจุบัน
เป็นต้นยางที่พระครูโสภิตกิตคุณ และชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกขึ้นมาใหม่
     ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ วิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการชะลอ ธฺมมปาโล