วัดเซ่าสิงห์
29 มิถุนายน 2560

/data/content/93/cms/agiknprsty45.jpg

อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตังวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๖๘
อาณาเขต
ทิศเหนือ จดคลองชลประทาน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดลำคลองโพธิ์ชัย
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน
มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๙๘ ไร่ ๑งาน ๗๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๘๐,๓๗๑๗,๓๗๑๓,และ๘๙๓
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑หลัง
ศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑หลัง
นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประทานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๒ เซนติเมตร สูง ๓.๒๐ เซนติเมตร
พระประทานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ เมตร สูง ๑.๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗
ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทะรูป ปางมารวิชัย เนื้อหินอ่อน ๑ องค์ พระพุทะรูป ปางห้ามสมุทร ๑องค์
วัดเซ่าสิงห์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ เดิมทีชื่อว่า “วัดทุ่งไพลาสี”ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอบ้านเซ่าสิงห์ (อำเภอบ้านหมี่ ในปัจจุบัน) จังหวัดลพบุรี ได้ย้ายมาสร้างใหม่ ณ ที่ตั้งปัจุบัน ในพ.ศ.๒๔๕๔
ได้นามใหม่ว่า “ วัดเซ่าสิงห์” เพราะได้ย้ายมาจากอำเภอบ้านเซ่า จังหวัดลพบุรี (ปัจจุบันคืออำเภอบ้านหมี่)
มาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓
เขตวิสุงคามสีมา วิสุง กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอวาสรูปปัจจุบัน
คือ พระครูสังฆรักษ์สมัคร สุทธิธฺมโม

ประวัติวัดเซ่าสิงห์
      วัดเซ่าสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ บ้านเซ่าสิงห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตังวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๖๘

อาณาเขต
    ทิศเหนือ จดคลองชลประทาน
    ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
    ทิศตะวันออก จดลำคลองโพธิ์ชัย
    ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน
  มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๙๘ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๘๐,๓๗๑๗,๓๗๑๓,และ๘๙๓

     อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ
พ.ศ.๒๔๗๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้
๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล
จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

/data/content/93/cms/agijkmxz4789.jpg

      นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
เรือนรับรอง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประทานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๒
เซนติเมตร สูง ๓.๒๐ เซนติเมตร พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้า
ตักกว้าง ๑ เมตร สูง ๑.๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูป ปางมารวิชัย
เนื้อหินอ่อน ๑ องค์ พระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร ๑ องค์

      วัดเซ่าสิงห์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ เดิมทีชื่อว่า “วัดทุ่งไพลาสี”ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอบ้านเซ่าสิงห์ (อำเภอบ้านหมี่ ในปัจจุบัน) จังหวัดลพบุรี ได้ย้ายมาสร้างใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน
ในพ.ศ.๒๔๕๔ ได้นามใหม่ว่า “ วัดเซ่าสิงห์” เพราะได้ย้ายมาจากอำเภอบ้านเซ่าสิงห์ จังหวัดลพบุรี
(ปัจจุบันคืออำเภอบ้านหมี่) มาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี


/data/content/93/cms/acfhnot13467.jpg
 
   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร การบริหารและการปกครอง

       มีเจ้าอวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูสังฆรักษ์สมัคร สุทธิธฺมโม

/data/content/93/cms/bjknpsuwy169.jpg/data/content/93/cms/ceghikxy2389.jpg


/data/content/93/cms/cgkopuz14789.jpg