วัดคลองโพธิ์ศรี
29 มิถุนายน 2560

/data/content/92/cms/cdjkqwxyz257.jpg

ประวัติวัดคลองโพธิ์ศรี
    ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๙ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๑๒
ตารางวา โฉนดที่ดิน ๑๑๕๓

อาณาเขต  
   ทิศเหนือ จดคลองโพธิ์ศรี
   ทิศใต้ จดถนนเข้าหมู่บ้าน
   ทิศตะวันออก จดถนนเข้าหมู่บ้าน
   ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะท้องถิ่น
 มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๓ อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ๑ ชั้น

กุฏิสงฆ์   จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งไม้ครึ่งตึก ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๑ หลัง วิหารกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๖ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
เรือนรับรอง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว
สูง ๑๑๙ นิ้ว

      วัดคลองโพธิ์ศรี ตั้งเมื่อ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร การศึกษา
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ การบริหารและการปกครอง

              เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูโสภณโพธิธรรม
/data/content/92/cms/acfosuvw3568.jpg
                        ศาลาหอฉัน
/data/content/92/cms/emnoqrstwz34.jpg
         วิหารประดิษฐานพระเกจิและพระพิฆเนศ
/data/content/92/cms/aghjmr124567.jpg
                                   องค์พระพิฆเนศ
/data/content/92/cms/cejortxy4689.jpg
ประวัติวัดคลองโพธิ์ศรี
วัดคลองโพธิ์ศรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านครองโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๙ ตำบลทองเอน
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๑๒ ตารางวา
โฉนดที่ดิน ๑๑๕๓
อาณาเขต  ทิศเหนือ             จดคลองโพธิ์ศรี
ทิศใต้                 จดถนนเข้าหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก     จดถนนเข้าหมู่บ้าน
ทิศตะวันตก       จดถนนสาธารณะท้องถิ่น
มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๓
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑0 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ .๕0 เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กทรงไทย ๑ ชั้น
กุฏิสงฆ์
จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งไม้ครึ่งตึก ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๑๑๙ นิ้ว
วัดคลองโพธิ์ศรี ตั้งเมื่อ วันที่๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูโสภณโพธิธรรม