วัดโคนอน
27 มิถุนายน 2562

/data/content/566/cms/egikuvz23467.jpg

วัดโคนอน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติ
ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒๐ งาน น.ส.๓ ก เลขที่ ๕๙

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

วัดโคนอน ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐ จากคำบอกเล่า ที่วัดห้วยเจริญสุข
ได้มีการลงคะแนนเลือกเจ้าอาวาส แต่ผู้ที่ได้คะแนน มากกลับไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส ชาวบ้านไม่พอใจ
ย้ายมาสร้างวัดที่ใกล้กับวิหารเก่าในดงต้นตาล ซึ่งเป็นวัดร้าง ตั้งชือว่า วัดตาลดง ภายหลัง ได้สืบ
ค้นหาหลักฐาน และได้พบว่า ชื่อวัดโคนอน จึงตั้งชื่อใหม่ว่า วัดโคนอน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๖
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๑.๓๓ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสามเกลอ ปิยธมฺโม (รักษาการ)