วัดประสิทธิ์คุณากร
27 มิถุนายน 2562


/data/content/565/cms/cghlmnpux178.jpg

วัดประสิทธิ์คุณากร ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๙๓

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเลขที่ ๙๗
ทิศตะวันออก จดที่ชลประทาน
ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ งาน ๒๕ ตารางวา โฉนดทีดินเลขที่ ๑๒๐๗๙

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔
หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆังเงิน หอระฆังทอง ๑ หลัง เป็นอาคารไม้

ปูชนียวัตถุ หลวงพ่อเพชร พระประธานในอุโบสถหลังเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓ หลวงพ่อโต
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานประจำวิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔

วัดประสิทธิ์คุณากร ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑ เดิมเป็นพื้นที่บริเวณวัดร้าง ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาบูรณะ
ซ่อมแซมวัด และได้นิมนต์พระภิกษุมาอยู่จำพรรษา ได้สันนิษฐานว่า ผู้ที่บูรณะวัดในช่วงแรกชื่อ คุณประสิทธิ์
ได้ทำคุณประโยชน์อย่างมากต่อวัด จึงตั้งชื่อวัดเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติว่า วัดประสิทธิ์คุณากร

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมต ยาว ๗๕ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระปลัดเดโชว์ สุคนฺโธ