วัดสามัคคีธรรม
27 มิถุนายน 2562


/data/content/564/cms/ceghkorvwx39.jpg

วัดท่าวนธรรมรังสี ตั้งอยุ่เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๙ นิ้ว

วัดท่าวนธรรมรังษี ตั้งเมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๐ เดิมเป็นวัดร้าง ที่มีน้ำวน อยู่ตรงด้านหน้าวัด
จึงได้ชื่อว่า วัดท่าวน ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๗ ชาวบ้านร่วมใจกันปฏิสังขรณ์และได้ประกาศยกวัดร้างขึ้นเป็นวัด
มีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๐ โดยใช้ชื่อวัดว่า "วัดท่าวนธรรมรังษี"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๒ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูสุคนธกิตติคุณ