วัดสระแจง
27 มิถุนายน 2562

/data/content/563/cms/acdklsx25679.jpg


วัดสระแจง ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดคลองชลประทาน
ทิศใต้ จดถนนสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดที่ดินของชาวบ้านหมู่ที่ ๑

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
วิหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘

วัดสระแจง ตั้งเมื่อ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๘
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการละมูล อุปกาโร