วัดธรรมเจดีย์
27 มิถุนายน 2562

/data/content/562/cms/adhmovy14689.jpg

วัดธรรมเจดีย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๖๓

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดคลองธรรมชาติ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง วิหาร กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง

วัดธรรมเจดีย์ ตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒ วัดธรรมเจดีย์ เดิมชื่อ วัดโคกเจดีย์
ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัดดอนเจดีย์ แต่เนื่องจากชื่อวัดพ้องกับดอนเจดีย์ที่สุพรรณบุรี จึงเปลี่ยน
ชื่อใหม่เป็น ธรรมเจดีย์ เป็นวัดร้าง สันนิษฐานตามพระเครื่องที่มีการค้นพบ ที่วัด พิจารณาจาก
ลักษณะเป็นพระโคนสมอในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีแต่โคกเจดีย์เก่าแก่ มีสภาพชำรุ ทรุดโทรม
ปัจจุบันโคกเจดีย์ ที่ว่านี้ ถูกปรับสภาพเรียบไปแล้ว ไม่พบวัตถุโบราณและหรือพระเครื่องหลงเหลืออยู่เลย

อีกสถานที่หนึ่งใกล้กับโคกเจดีย์นี้ ขณะปรับพื้นที่วัด ได้พบโครงกระดูกมากมาย และยังพบ
พระเครื่องเนื้อดินเผาอยู่ในหม้อดินถูกฝังไว้ แตกหักเสียหายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการใช้รถปรับ
ที่ให้เรียบ พระเครื่ององค์ดีๆ หรือที่บิ่นชาวบ้านเก็บเอาไปบูชา สมัยก่อนใช้วิธีการคือใช้ลวดถัก
คล้องคอเกิดเหตุ อัศจรรย์ คือ คนที่คล้องพระจะยังอยู่ แต่คนที่เอาพระไปเก็บไว้ที่บ้าน พระจะหายไป
บางคนมาตามเจอ ปรากฏว่า พระกลับมาอยู่ที่เดิม องค์ที่แตกชำรุดก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมเช่นกัน
เมื่อหลวงปู่ปรงมาจำพรรษาที่วัดนี้ ชาวบ้านได้สร้างกุฏิศาลามุงแฝกให้ และได้ขออนุญาตทาง
กรมการศาสนาตั้งชื่อวัดตามชาวบ้านที่เรียกว่า วัดโคกเจดีย์ หรือ วัดดอนเจดีย์
แต่หลวงปู่ปรงบอกชื่อวัดธรรมเจดีย์นั้นดีที่สุด

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระยุทธศักดิ์ จนฺทโก (รักษาการ)