วัดคีมราษฏร์ศรัทธาธรรม
26 มิถุนายน 2562

/data/content/561/cms/bfhimrx12459.jpg


วัดคีมราษฏร์ศรัทธาธรรม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๘๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๗๙๓

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชนและถนนสาธารณะ
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดลำคลองสาธารณะ
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖.๒๗ เมตร ยาว ๑๓.๘๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๔๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๗๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓

ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อยิ้ม หลวงพ่อแย้ม เป็นลักษณะพระพี่น้องประดิษฐ์สถานที่วิหาร เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ทั้ง ๒ องค์ หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว พระสังกัจจายน์ หน้าตัก ๕ ศอก เนื้อปูน สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘
พระสีวลี สูง ๖ ศอก ๙ นิ้ว เนื้อปูน สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐

วัดครีมราษฏร์ศรัทธาธรรม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ โดยได้รับบริจาคที่ดินสร้างวัดของนายชาบ นางสำใล ศรีสุข
ได้มีการเล่าสืบ ต่อกันว่า หลังจากที่ก่อสร้างเป็นวัดขึ้นมาแล้ว ประชาชนในเขตใกล้ไกล ต่างหลั่งไหลกันเข้ามา
ทำบุญกันมากมาย

ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๖ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการพนม ขนฺติธมฺโม