วัดใหญ่
26 มิถุนายน 2562

/data/content/560/cms/abdjqsu12349.jpgวัดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๙๖ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๕.๕ เมตร ยาว ๒๑.๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖.๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
วิหาร กว้าง ๓.๔ เมตร ยาว ๖.๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีหลวงพ่อดำ
พระพุทธรูปปูนปั้น ปางห้ามญาติ หลวงพ่อสุโขทัย ปางห้ามญาติ

วัดใหญ่ ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๓ เมตร
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูวิบูลธรรมนิวิช มนาโป