วัดหลังสระ
26 มิถุนายน 2562

/data/content/558/cms/dfhlrvwy3459.jpg


วัดหลังสระ ตั้งอยู่ที่ บ้านโพชนไก่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๓๙๖

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดทางหลวงเทศบาล
ทิศตะวันออก จดทางหลวงเทศบาล
ทิศตะวันตก จดทางหลวงเทศบาล

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิหาร กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ ฌานปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว สูง ๔๘ นิ้ว

วัดหลังสระ ตั้งเมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๐
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๒
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการชาญ ชินวโร