วัดวังขรณ์
26 มิถุนายน 2562


/data/content/557/cms/dinstuv13569.jpg


วัดวังขรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ บ้านวังขรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๖๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๕๘๕ น.ส.๓ เลขที่ ๒๓๘

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินนายเลียบ นางบรรจง เอี่ยมงาม
ทิศใต้ จดที่ดินนายโรง วรรณะ
ทิศตะวันออก จดที่ดินนายแจก แซ่ตั้น
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำน้อย

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๖๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๕ ๘๕

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒
หอสวดมนต์ กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง
วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีต ๑ หลัง

นอกจากนี้ หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒

ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อโต สร้างด้วยปูน เป็นพระที่อยู่คู่กับวัดมานาน เป็นพระประจำวัด

วัดวังขรณ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ เดิมชื่อ "วัดใหม่พรมแดน" เพราะสร้างขึ้นมาใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖
วัดตั้งอยู่ติดพรมแดน ของเขตจังหวัดสิงห์บุรี กับ จังหวัดชัยนาท เนื่องจากวัดตั้งอยู่ในบริเวณของหมู่บ้านวังขรณ์
จึงเรียกชื่อวัดให้สอดคล้องกับชื่อ หมู่บ้านว่า "วัดวังขรณ์"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ ๒๔๗๗
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสลิ พุทฺธวิริโย