วัดชันสูตร
26 มิถุนายน 2562

/data/content/556/cms/aefklrsvwxy9.jpgวัดชันสูตร ตั้งอยู่ที่บ้านชันสูตร หมู่ที่่ ๘ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๕๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ชลประทาน
ทิศใต้ จดกรมชลประทาน
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำน้อย
ทิศตะวันตก จดที่ชลประทาน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปางมารวิชัย

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย

วัดชันสูตร ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ มีนามเดิมว่า "วัดโฆสกนิวาส" ได้เปลี่ยนเป็น "วัดชันสูตร" เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

การศึกษา มีโรงเรียนประปริยัติธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูวิมลธรรมประยุต