วัดช่องลม
26 มิถุนายน 2562


/data/content/555/cms/gklnrsuwyz47.jpg

วัดช่องลม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์่ชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง
วิหาร กว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ
ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๕ เซ็นติเมตร สูง ๑ เมตร

วัดช่องลม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ เดิมในบริเวณตั้งวัดเป็นป่าไผ่ แต่บริเวณวัดเป็นช่องว่างไม่มีต้นไม้
จึงทำเป็นช่องลมผ่าน จึงเรียกชื่อว่า "วัดช่องลม" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูใบฎีกาทองแดง ธีรปญโญ