วัดดงบ้านกร่าง
26 มิถุนายน 2562


/data/content/553/cms/agijkouxyz18.jpg

วัดดงบ้านกร่าง ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งกลับใหญ่ หมู่ที ๗ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดลำคลองดงบ้านกร่าง

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

วัดดงบ้านกร่าง ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๙ วัดดงบ้านกร่าง ตั้งอยู่บ้านทุ่งกลับใหญ่ พื้นที่ตั้งวัดเป็น
ที่ราบลุ่ม เดิมเป็นวัดร้างมานานหลายปี สร้างขึ้นครั้งใดไม่ทราบแน่ชัดแต่คงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปีขึ้นไป ประมาณ พ.ศ.๒๓๗๖

ต่อมาถึงปี พ.ศ.๒๕๑๗ ได้มีพระหรี่ เดิมอยู่วัดตึก อำเภอสรรคบุรี ได้มาอาศัยเป็นที่บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน
เพราะเป็นที่วิเวก เป็นป่าไม้ ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมใจกันบูรณะพัฒนาและก่อสร้างให้เป็นวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เดิมมี
ที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๔ ไร่ กระทรวงศึกษาได้ประกาศให้ยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๙

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสังฆรักษ์มณฑล