วัดกิ่งประดิษฐ์
26 มิถุนายน 2562

/data/content/552/cms/afgjmoptuy15.jpg


วัดกิ่งประดิษฐ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙ บ้านทุ่งกลับ หมู่ที่ ๖ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ทีดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๓/๑

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดลำคลองใหญ่
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นอาคารไม้ ชั้นเดียว
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙.๘๒ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ มี
ฌานปสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๓๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูป จำนวน ๕ องค์

วัดกิ่งประดิษฐ์ ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๗ เดิมชื่อว่า วัดยาง ในสมัยโบราณได้เกิดโรคระบาด
ชาวบ้านอพยพหนีโรคระราด จึงทำให้วัดร้างไปนาน จนกระทั่ง โรคระบาดหายไป ประชาชนกลับมาตั้งรกรากขึ้นใหม่
โดยมีพระกิ่ง อาภสฺสโร ได้มาอยู่พำนัก และบูรณะ วัด ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อว่า "วัดดงชะอม"
เนื่องจากวัดนี้มีป่าชะอมอยู่มาก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดกิ่งประดิษฐ์"หมายความว่า หลวงพ่อกิ่งเป็นผู้มาสร้าง

การบริหารการปกครอง มีพระอธิการสมชาย ธรรมจิตโต เป็นเจ้าอาวาส