วัดหนองโขลง
26 มิถุนายน 2562


/data/content/550/cms/befhoptuv169.jpg

วัดหนองโขลง ตั้งอยู่บ้านจ่า หมู่ที่ ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๘๒๗

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนลาดยางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้ จดที่ดินนายแสวง บุหลง
ทิศตะวันออก จดถนนลาดยางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก จดถนนลาดยางสาธารณะประโยชน์

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๘๒๗

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง

นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ
ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว สูง ๔๐ นิ้ว

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูป,เหรียญ,ตะเกียง,แหวน,
พระพุทธรูปฐานลอยประจำศาลา หน้าบัน
๑ ปางสมาธิ หน้าบัน
๒ ปาง ยืนถวายเนตร หน้าบัน
๓ ปางห้ามญาติ หน้าบัน
๔ ปางมารวิชัย

วัดหนองโขลง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๓ เดิมชาวบ้านเรียก "วัดดงเตี้ย" เพราะบริเวณนี้เป็นป่าดงตาลเตี้ย
เริ่มแรกในการก่อสร้าง วัดใช้ต้นตาลทำเสา ผู้ดำเนินการริเริ่มสร้างวัด มีนายอยู่ ชมหมวง , นายก๋ง สมทอง,
นายเจ๊ก ชื่นกลิ่น และ นายมา สุกใส และชาวบ้านหนองโขลง เดิมวัดนี้เป็นวัดร้าง แต่ก่อนพื้นที่เป็นป่า มีโขลงช้าง
จำนวนมากมาเล่นน้ำ จนทำให้หนองน้ำขนาดใหญ่ จึงเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่า "หนองโขลง" และเรียกตาม
ชื่อหมู่บ้าน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๑
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทองสุข โสภโณ