วัดโพธิ์หอมสุทธาราม
26 มิถุนายน 2562

/data/content/549/cms/acdflnsuxz34.jpg

วัดโพธิ์หอมสุทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗๓ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓ ไร่
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๕๐

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินชาวบ้าน
ทิศใต้ จดที่ดินชาวบ้าน
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำน้อย
ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔.๒๕ เมตร ยาว ๒๘.๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง
วิหาร กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓

วัดโพธิ์หอมสุทธาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๑ ชาวบ้านเรียกสั้นๆ ว่า "วัดโพธิ์หอม"
เป็นวัดที่มีต้นโพธิ์มาก และเป็นต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ๒ ต้น

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
การบริหารและการปกครองปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสคือ พระครูจันทโรภาสวิมล