วัดโพธิ์สุทธาลัย
26 มิถุนายน 2562

/data/content/548/cms/afhmnoqrt345.jpg


วัดโพธิ์สุทธาลัย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ส.ค.๑ เลขที่ ๗๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดหมู่บ้าน
ทิศใต้ จดโรงเรียนประถมศึกษาและที่นา
ทิศตะวันออก จดโรงเรียนประถมศึกษาและที่นา
ทิศตะวันตก จดหมู่บ้าน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔
หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๑ เมตร
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง

วัดโพธิ์สุทธาลัย ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ ชื่อทางการ วัดโพธิ์สุทธาลัย ชาวบ้านเรียกว่า
วัดหัวแหลม เดิมเป็นวัดร้าง มีซากฐานวิหารเก่า ปรากฏอยู่เป็นหลักฐาน ต่อมาได้สร้างวัด
ขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีประชาชน ๓ หมู่บ้านร่วมกันสร้าง คือ บ้านหัวแหลม บ้าน
หัวหนองโขลง และ บ้านไผ่ใหญ่ ชื่อหัวแหลม มาจากชื่อหมุ่บ้าน

เนื่องจากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านเป็นพื้นที่ชายขอบของอำเภอบางระจัน ที่มีลักษณะ เป็นแหลม
ยื่นเข้าไปในเขตอำเภอเมือง ส่วนชื่อโพธิ์สุทธาลัยนั้น สันนิษฐานว่า ครูใหญ่ที่
โรงเรียนวัดหัวแหลมคางเป็นผู้ตั้ง

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๒
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสุนทรโกศล กตสาโร