วัดดอนกะเชา
25 มิถุนายน 2562

/data/content/547/cms/cdehlnrvx589.jpg


วัดดอนกะเชา บ้านเชิงกลัด หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๒๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้ จัดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
ศาลากาเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง
วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอฉัน ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

วัดดอนกะเชา ตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นวัดโบราณสร้างมานาน แต่ได้กลายเป็นวัดร้างอยู่ในป่า
มีหลักฐานทางโบราณวัตถุแสดงให้เห็นว่าเป็นวัดร้าง คือ กำแพงสร้างด้วยอิฐขนาดแผ่นใหญ่ และวิหารปรักหักพัง
อีกหลายองค์ ต่อมาประชาชนได้ร่วมกันบูรณะขึ้นมาใหม่และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นวัดมีพระสงฆ์
เมื่อวันที ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบุญเชิด อิณจาโค