วัดศรีสำราญ
18 มิถุนายน 2562

/data/content/546/cms/afinpuwxy689.jpg

วัดศรีสำราญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔ บ้านน้ำตาล ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๘ แปลง เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๓๒ ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗.๔๕ เมตร ยาว ๒๑.๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นอาคารไม้ทรงไทย สูง ๑ ชั้น
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง
วิหาร กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๑๑ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม สร้างด้วยไม้ ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๓ นิ้ว สูง ๗๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๔๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗

ปูชนียวัตถุอื่นๆ มีหลวงพ่อแก้ว เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิหาร ประชาชนเลื่อมใสมาก

วัดศรีสำราญ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๒๔๕๖ มีถนนในหมู่บ้านผ่ากลาง
จึงกลายเป็นวัดสอง ข้างถนน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๙ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูอิสรธรรมโสภณ