วัดพงษ์สุวรรณาราราม
18 มิถุนายน 2562/data/content/545/cms/aghmnprsv239.jpg
วัดพงษ์สุวรรณาราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๗๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๒๒๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางหลวงเทศบาล (สะพานอินทร์บุรี)
ทิศใต้ จดทางสาธารณะ
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดที่ราชพัสดุ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๗๐ ไร่ ๑ งาน ๘ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๖๐ และ ๔๒๔๘

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย
หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาใหญ่ จำนวน ๓ หลัง

นอกจากนี้มี
ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมาร วิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘
พระประธานประจำวิหาร มีนามว่า หลวงพ่อขาว

ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อเพ็ชร พระพุทธรูปปางมารวิชัย สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยอยุธยา
พระสิวลี และ พระสักกัจจายน์ เจดีย์หรือสถูป ย่อมุมไม้สิบสอง ยอดเป็นทรงระฆังคว่ำ ประดิษฐาน
พระพุทธรูปสำริด ปางสมาธิ

วัดพงษ์สุวรรณาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ เดิมชื่อวัดสำโรง เพราะมีต้นสำโรงต้นใหญ่อยู่หน้าวัด
โดยมีขุนพลโท้ เป็นผู้สร้างวัด ครั้งแรก ต่อมา พ.ต.ท.สืบ พงษ์สุวรรณ ได้ บูรณปฏิสังขรณ์วัด เพื่อเป็น
เกียรติคณะกรรมการจึงนำนานามสกุลมาตั้งชื่อวัดใหม่ เป็นชื่อ วัดพงษ์สุวรรณวราราม เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม
พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการไพโรจน์ ถาวโร