วัดปราสาท
18 มิถุนายน 2562

/data/content/544/cms/abcflnqwy147.jpg

วัดปราสาท ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๒๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๐๑
และ ๑๑๕๐๒

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดหมู่บ้าน
ทิศใต้ จดหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดคลองส่งน้ำชลประทาน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๘๗

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๕.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
วิหาร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง ศาลาหลังเล็ก จำนวน ๑ หลัง

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ ศอก สูง ๑ ศอก ๕๐ เซ็นติเมตร
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปประจำวิหารมีนามว่า หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปหินศิลาสมัยสุโขทัย
เดิมจมดินอยู่หลังวัด ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ ศอก สูง ๑ ศอก ๓๐ เซนติเมตร (ชำรุดที่พระกร) ปัจจุบัน หุ้มด้วย
ปูน พร้อมกับสร้างวิหารใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นพระพุทธรูปประจำวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูป
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลาย จำนวน ๔ องค์ มณฑป พระดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง

วัดปราสาท ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ
สร้างวัดขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๓๐๕ สมัยอยุธยาตอนปลายเดิมมีนามว่าวัดโกสิทประสาท ปรากฏตามหลักฐาน
ในศิลาจารึกในการผูกพัทธสีมา โดย พระอินประสิทธิษร (เอม) ผู้สำเร็จราชการเมืองอินทบุรีย์ (สมัยนั้น)
ร่วมกับราษฎร์ได้ปฏิสังขรพระอุโบสถขึ้นใหม่ และได้ เปลี่ยนนามวัดใหม่ เป็น วัดปราสาท จนถึงปัจจุบัน

ต่อมาได้ปฏิสังขรพระอุโบสถขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยเจ้าอาวาสพระครูสุขันฑ์ กิตฺติญาโณ
และชาวบ้านวัดปราสาทจนสำเร็จเมือ่ พ.ศ.๒๕๑๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๕.๗๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการลออ โภคกุณฺโณ