วัดหนองสุ่ม
18 มิถุนายน 2562

/data/content/542/cms/dfkmosyz3678.jpg

วัดหนองสุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านหนองสุ่ม ถนนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม หมู่ที่ ๑๐
ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๔๙

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดโรงเรียนวัดหนองสุ่ม
ทิศใต้ จดที่มีการครอบครอง
ทิศตะวันออก จดถนนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม
ทิศตะวันตก จดที่มีการครอบครอง

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

อุโบสถ กว้าง ๖.๕๗ เมตร ยาว ๒๑.๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทรงไทยสูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๒ นิ้ว สูง ๗๘ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๒ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระประธานประจำมณฑป (หลวงพ่อโพล้ง) ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักว้าง ๒๑ นิ้ว สูง ๒๖ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๔ พระเกจิอาจารย์ประจำมณฑป (หลวงพ่อจวน) สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ ลักษณะเป็นรูปหล่อพระนั่ง
เนื้อทองเหลืองเป็นพระที่ชาวบ้านนับถือบูชามาก

วัดหนองสุ่ม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สภาพเดิมของวัดเป็นป่าไผ่แทบทั้งสิ้น
เป็นวัดบ้านป่า บ้านดอน ตั้งอยู่ปลายแดนในเขตตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ติดต่อกับตำบลโพงาม
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

โดยมีลำคลองคั่นระหว่างทั้ง ๒ ตำบลนี้ มีหมู่บ้านปลูกสร้างกันอยู่เรียงรายตามสองฝั่งคลองสถานที่วัดหนองสุ่ม
เป็นป่าละเมาะ ย่อมๆ ปราศจากผู้คนอาศัย แต่เมื่อถึงฤดูทำนาในการไถและการเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวบ้านที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆ
แต่มีที่นา อยู่ในระแวกนี้ มาปลูกสร้างโรงนาเป็นกระท่อมพักอาศัยเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เพื่อมาดูและผลผลิตของตน

ต่อมาบางคน ก็คิดสร้างถิ่นฐานตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี่เลยก็มี และมีผู้อพยพมาจากถิ่นอื่น มาตั้งถิ่นฐานกันอยู่ที่นี่
ต่อมาพระขวด ได้ย้ายมาจากสำนักวัดค้างคาว (ปัจจุบัน วัดธรรมิกาวาส) เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้นที่หมู่บ้านนี้โดยชักชวนญาติ
พี่น้องและผู้มีศรัทธาร่วมกัน มี นายมอน นายเหมา นายเหี้ยม นายรัก นายบาง นายเอี๊ยบ และชาวบ้านย่านใกล้เคียงอื่นๆ
ช่วยกันบุกร้างถางป่าสร้างเป็นวัดขนานนามว่า "วัดหนองสุ่ม"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๒ เมตร
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูพิทักษ์ศาสนวงษ์ (สุจิตฺโต)