วัดราษฎร์บำรุง
13 มิถุนายน 2562


/data/content/541/cms/bfghjklpy259.jpg

วัดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓ บ้านบางตาเชต หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดลำบาง
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตจัตุรมุข ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้

วัดราษฏร์บำรุง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัายกรุงศรีอยุธญา และต่อมา
ได้กลายสภาพเป็นวัดร้าง ครั้งถึง พ.ศ.๒๔๓๕ ได้จัดสร้างวัดขึ้นมาใหม่ โดยมีขุนขจรได้บริจาค
ที่ดินสร้างวัด มีหลวงพ่อเขียน เป็นประธาน ในการสร้างวัด ต่อมาสมัยหลวงพ่อเรืองเป็นเจ้าอาวาส
ได้ตั้งชื่อใหม่ว่า "วัดบางตาเชต"

เนื่องจากบิดาของขุนขจร ชื่อ "เชต" ได้อาศัยบริเวณแถวนี้เลี้ยงวัวเป็นจำนวนมาก
มีท่าน้ำที่วัวลงดื่มน้ำ กลายเป็นบาง ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "บางตาเชต" ครั้นขุนขจรได้ลา
ออกจากราชการแล้วได้ลาอุปสมบทและเป็นเจ้าอาวาส ในเวลาต่อมาชาวบ้านเรียกนามวัดว่า
"ขุนตาจร" สิ้นสมัยเจ้าอาวาสรูปนี้แล้วได้เปลี่ยนเป็น"วัดราษฎร์บูรณะประชุมธรรม"
แต่เป็นชื่อที่ยาวจึงได้เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเป็น "วัดราษฎร์บำรุง" ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๐๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร
ยาว ๖๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการธนิต เขมรโส