วัดยาง
13 มิถุนายน 2562

/data/content/540/cms/aemnswxz2458.jpg


วัดยาง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับยาง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๑ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๘๖

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะสายสิงห์บุรี-ชัยนาท

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๖๖ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๘๘๖

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖.๒๖ เมตร ยาว ๓๘.๓๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย ชั้นเดียว
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐.๗๘ เมตร ยาว ๑๙ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร กว้าง ๗.๑๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นอาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๓ นิ้วสูง ๘๓ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๕ นิ้ว

ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย สมัยอยุธยาเป็นพระประธานในอุโบสถหลังเก่า
ซึ่ง เป็นปัจจุบันเป็นวิหาร ขนาดหน้าตักกว้าง ประมาณ ๒ เมตร สูง ๓ เมตร และเบื้องหลังหลวงพ่อขาว มีพระพุทธรูป
หินทราย ครึ่งตัว และรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส ๒ รูป คือ พระอธิการเฉื่อย และพระครูประสาธน์สุวิทย์ (ไสว ปสาธิโก)

วัดยาง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดมีต้นยางขึ้นมากมายเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้าน เรียกว่า วัดยาง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประเวศ ปวฑฺฒโน