วัดปากแรต
12 มิถุนายน 2562

/data/content/539/cms/aepqrxyz4569.jpg


วัดปากแรต ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ บ้านปากแรต ถนนการ้อง-ปากแรต หมู่ที่ ๕ ตำบลทับยา
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙ และ ๗๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่สาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก จดที่สาธารณะประโยชน์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๒๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๓.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง
เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง ศาลาใหญ่ ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีต

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว สูง ๔๘ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว
สูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒

ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อโต พรหมรังสี สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ รูปปั้น พระครูผิว ญาณเตโช
ประดิษฐานที่ศาลาใหญ่

วัดปากแรต ตั้งเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ โดยมีนายแบน นางทองเจือ กรุ่นทอง
และนางแมว นิ่วนวล บริจาคที่ดินให้ สร้างวัด และมีนายกงสิน จันทรมงคล ร่วมกับชาวบ้าน
ดำเนินสร้างวัดขึ้น ต่อมาหลวงพ่อผิว ฉานเตโช ได้ริเริ่มถาวรวัตถุและ ปูชนียวัตถุ ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการฉุย สุวณฺโณ