วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
12 มิถุนายน 2562

/data/content/538/cms/adptuvwy1259.jpg


วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ต้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๐๘ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๙๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์(ถนนหมู่บ้าน)
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๓๒๒

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถกว้าง ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ ๑ หลัง

นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ..๒๕๑๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ โดยมีนายสะอาด นางแสวง สุขสัมฤทธิ์ นายเกียว
นางสำราญ แซ่โค้ว นางผิว นางสังวาล สุทธิโก เป็นผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเป็นที่สร้างวัด
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูโสภิตสัทธาธรรม