วัดธรรมจักรสิทธาราม
12 มิถุนายน 2562

/data/content/537/cms/agjkqrw12789.jpg


วัดธรรมจักรสิทธาราม วัดธรรมจักรสิทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับยา
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๖ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๔๓

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะและแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดถนนสายทับยา - อินทร์บุรี

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อูโบสถ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปููชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ เมตร สูง ๒ เมตร
พระประธานประจำศาลา การเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้ากกว้าง ๔๕ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐

วัดธรรมจักรสิทธาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ เดิมเป็นวัดร้าง และได้รับการบูรณะโดยเจ้าอาวาสเรื่อยมา
สันนิษฐาน ว่า คงจะ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงละโว้ ซึ่งมีเจดีย์ วิหาร และ พระพุทธรูปศิลาปรากฏอยู่เป็นหลักฐาน
ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง ชาว บ้านเรียกกันว่า "วัดลับแล" ได้รับการปฎิสังขรณ์ให้เป็นวัดประมาณ พ.ศ.๒๔๓๔
เมื่อคราวที่ประชาชนปรับปรุงบริเวณวัด ได้ขุดพบพระพุทธรูปศิลาปางห้ามสมุทร ที่ฝ่าพระหัตถ์มีรูป "ธรรมจักร"
จึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดี เรียกเป็นวัด ว่า "วัดธรรม จักรสิทธาราม"

ในอดีตพระพุทธรูปองค์นี้เคยถูกตัดเศียรไป แต่ชาวบ้านได้ระดมทุน จ้างช่างจากบางมัญมาปั้นเศียรใหม่
กำแพงรอบวัดเป็นรูปธรรมจักร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๓
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗.๒๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระปลัดเผอิญ ฐิตวณฺโณ